REGULAMIN ZAKUPÓW SKLEPU BoboLine

BoboLine to sklep internetowy dostępny w domenie boboline.pl (zwany dalej: „Sklepem”), którego administratorem jest Patrycja Ratuszniak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BoboLine Patrycja Ratuszniak wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z miejscem wykonywania działalności przy ul. Machnikowskiego 2/5, 64 – 100 Leszno, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 6972341499, REGON: 368654618 (dalej: „BoboLine”).


 1. Klienci Sklepu mają możliwość korzystania z niego poprzez rejestrację i utworzenie konta, w którym gromadzone są informacje o Kliencie dotyczące jego zamówień w Sklepie (dalej: „Konto”). Świadczenie usług w ramach Konta ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z BoboLine dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości e-mail obejmującej oświadczenie o rozwiązaniu umowy na adres kontakt@boboline.pl. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których BoboLine jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą jego realizacji.

 2. W celu utworzenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz numeru telefonu. Z chwilą rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem a BoboLine, której przedmiotem są usługi świadczone przez BoboLine na warunkach określonych w Regulaminie.

 3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

 4. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych firm kurierskich. Klient ponosi koszty dostawy określone w cenniku dostępnym na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Dostawa”.

 5. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a BoboLine dotycząca zakupu danego produktu w Sklepie ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia, jej zawarcie następuje z chwilą złożenia przez Klienta zamówienia w Sklepie tj. kliknięcia przycisku „Potwierdź zamówienie”. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktu w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

 6. W sytuacji, kiedy występują różnice w czasie dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w Sklepie, BoboLine może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
 7. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w momencie zawarcia umowy z BoboLine. Możliwe są następujące formy płatności:
 • przelewem – zapłata tradycyjnym przelewem bankowym. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym BoboLine, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
 • płatność online – to forma szybkiego przelewu obsługiwana przez Dotpay – serwis prowadzony przez Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72. Przelew jest księgowany w ciągu kilkunastu minut, po czym zamówienie przekazywane jest do realizacji. Klienci nie ponoszą dodatkowych opłat za tą formę płatności.

 1. Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia można znaleźć na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Dostawa”. Ewentualne dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w Cenniku dostępnym w Sklepie w zakładce „Dostawa”.

 2. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. Standardowo produkty, które posiadamy w ofercie na stronie internetowej Sklepu wysyłane są do Klienta w ciągu 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie BoboLine. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy czas ten jest wydłużony. Nie przekroczy on jednak nigdy 30 dni, a o wszystkich możliwych opóźnieniach, klienci są informowani telefonicznie lub mailowo.

 3. Produkty BoboLine posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski.

 4. BoboLine odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

 5. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@boboline.pl lub w formie pisemnej na adres Boboline podany w górnej części Regulaminu, na koszt BoboLine.

 6. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że BoboLine niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez BoboLine albo BoboLine nie wymieniło produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęło.

 7. BoboLine rozpatruje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni BoboLine nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi BoboLine. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

 8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu.

 9. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

 10. Podane przez Klientów dane osobowe BoboLine zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 11. BoboLine może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Sklepu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez BoboLine, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie internetowej Sklepu zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

 12. Klient przy pierwszym logowaniu w Sklepie, licząc od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z BoboLine.

 13. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie właściwe jest prawo polskie.

 14. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez BoboLine w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

Sklep internetowy działający pod adresem www.boboline.pl zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej późniejsze zmiany). Dane osobowe są poufne i chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Klienci sklepu Boboline mogą po zalogowaniu edytować, modyfikować i usuwać swoje dane.

Sklep internetowy Boboline absolutnie nie ma dostępu do informacji dotyczących kont i kart płatniczych Klientów. Dbamy o bezpieczeństwo transakcji, które obsługuje dla nas serwis Dotpay. Podczas zakupu kartą nie przekazujesz nam żadnych danych bankowych - nazwy banku czy numeru konta. Płatność przelewem obsługuje bezpośrednio strona Twojego banku.

Klient rejestrując się w sklepie internetowym www.boboline.pl umieszcza swoje dane osobowe w bazie sklepu i wyraża w ten sposób zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówienia (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

Materiały promocyjno-reklamowe, w tym newsletter są wysyłane tylko do klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie takich informacji zaznaczając odpowiednie opcje na stronie sklepu Boboline.

Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia z bazy sklepu Boboline.

ZAŁĄCZNIK NR 2

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz w zakładce "Formularz zwrotu".

Przesyłkę nadaj na adres: BoboLine, Machnikowskiego 2/5, 64 – 100 Leszno

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.